Принтирайте

Правила и условия

Очакваме с нетърпение възможността да работим като ваш агент за резервации за  вашите нужди за пътуване. Моля, прочетете тези Правила и Условия внимателно, преди да използвате услугите и сайта tripsta.bg. Когато използвате или правите резервация на нашия сайт се счита, че сте приели тези условия.

Настоящите Правила и Условия ("Споразумението" или "Договора") описват това, което по закон имате  право да очаквате от нас, когато сте закупили туристически услуги чрез нас, в допълнение към задълженията ви като клиент.

 

Правила и условия

Използване на сайта

1. Определения

2.  Резервация чрез нашия сайт 

2.1. Чрез резервация на нашия сайт:

3. Относно Договора:

3.1. Вашето Споразумение с нас

3.2. Вашето споразумение с Доставчика на Пътувания  

4. Резервация

4.1. Цена

4.2. Такса за услуги

4.3. Потвърждение на резервацията

4.4. Промени и отмяна

4.4.1. Промени и отмяна – от вас

4.4.1.1. Възстановяване

4.4.1.2. Отмяна или промяна на резервацията за полета

4.4.2. Промени и отмяна –от Доставчика

4.4.2.1. Промени на разписанията на полетите

4.4.3. Отмяна от нас

5. Цени и плащания

5.1. Цени

5.2. Плащане

6. Специални условия и информации за полетите

6.1. Цена

6.2. Възстановяване

6.3. Електронни билети

6.4.  Полети с нискотарифни авиокомпании

6.5. Багаж

6.6. Непридружени непълнолетни

7. Изисквания относно паспорта, визата и здравето

8. Обезщетение

9.  Aвторско право, търговска марка, софтуерни продукти на настоящия сайт

10. Връзки към трети сайтове

11. Гаранции, отказ от отговорност и органичаване на отговорността

12. Приложимо законодателство

13. Кореспонденция

14. Други правила и условия

14.1 Цялостно Споразумение и клаузата за прекратяване

14.2 Изменения в Общите Правила и Условия

 

Използване на сайта

Като условие за използване от вас на този сайт  вие гарантирате че (I)сте навършили 18 години; (II) разполагате с юридическото правомощие  да създавате договорно правно зъдължение; (III) ще използвате настоящия сайт в съответсвие с настоящите Правила и Условия; (IV)ще използвате този сайт само да направите легитимни резервации за Вас или за друго лице, за което сте законно упълномощен да действате; (V) ще информирате онези другите лица относно правилата и условията, които се прилагат за резервациите, които сте направили в тяхно име, включително относно всички ограничения и правила, които им се прилагат; (VI) Цялата информация, предоставена от вас на този сайт е вярна, точна, актуална и пълна и (VII) ако имате акаунт на този сайт, ще защитите информациите отнасящи се за настоящия акаунт, ще наблюдавате и ще бъдете напълно отговорен за всяко ползване на вашия акаунт от Вас или от всякакви други лица. Запазваме си правото, по наше изключително усмотрение, да  откажем достъпа на които и да било до този сайт и до услугите, които предлагаме, във всеки момент и по всякакви причини, включително, без да се ограничаваme до, нарушение на настоящите Правила и Условия.

 

1.    Определения

Понятията "ние" и "наш" се отнасят до Tripsta S.A., една от най-големите онлайн агенции за пътувания в Европа, която управлява богато портфолио от сайтове за пътувания, работещи под марката "tripsta". Нашите данни за контакт могат да бъдат намерени в края на тези Условия (моля, вижте по-долу в раздел "Кореспонденция").
Също така може да бъдете  информирани за нашите данни за контакт и работните часове чрез нашата уеб страница, категория Свържете се с нас.

Терминът "вие" и " на / Вас" се отнася до клиента, който посещава нашия сайт, който прави резервация чрез нас или който по друг начин използва нашите услуги.

Освен това, за целите на тези правила и условия, следните думи и изрази имат следното значение, освен ако контекстът ясно показва друго:

"Резервация": означава всяка поръчка за продукти или услуги, която правите на нашия сайт и която се потвърждава или приема от нас. Приемането ще се извършва от нас (и сключен договор), когато сме получили пълното плащане от вас и сме изпратили имейл с потвърждение (или от нас, или от съответния  Доставчик на Пътувания).

 „ Агент за Резервации” или „Агент за Пътувания” : Онлайн агенция за пътувания, която управлява и оперира сайта  tripsta.bg, която чрез дейността си предоставя консултации и информации и действа като посредник в процеса на създаване на споразуменията в областта на пътуванията. Ние, в качеството си на Агент за Пътувания   и нашият сайт действаме като интерфейс в сделките с Доставчика на Пътувания.

 „Клиент”: лицето, което прави Резервацията или лицето от чието име услугите, предоставени от нас са били договорени и което е приело това условие.

Услуга (и) : услуга, предоставяна от нашия сайт, като например резервация за транспортни услуги.

 „Такса за услуги” : означава частта от общия ви разход свързан с услугата, която ви е предоставена от наше име, както е посочено в страницата за потвърждение и имейла, която покрива предоставените от нас услуги.

"Доставчик (ци) на Пътувания " или "Доставчик (ци)": Авиокомпания и / или каквито и да били други доставчици на продукти и / или услуги в областта на пътуванията с които Клиентът сключва договор и който, при надлежно спазване на приложимите правила  и условия е отговорен за извършването на услугата.

Сайтът”: означава сайта http://www.tripsta.bg.

 

2. Резервация чрез нашия сайт

2.1. При резервация чрез нашия сайт:

  • Вие сте съгласни да се обвържете с условията на настоящото Споразумение и с всички допълнителни правила и условия на всеки Доставчик, които са приложими на договореностите ви по резервацията, пътуването, или използването на всякакво съдържание на сайта. Вие се съгласявате, от ваше име, и на онези, представлявани от вас да спазвате всички тези правила и условия, включително заплащане на всички дължими суми.
  • Съгласявате се, че при никакви обстоятелства коя да е компенсация, изплатена от нас, не може да надвишава продажната цена на билета Ви след приспадане на сумата, съответстваща на таксата за обслужване.
  • Съгласявате се, че за всеки проблем, пред който се изправите по отношение на Вашата резервация, когато сте на летището, преди да предприемете някакво действие, Вие сте длъжни първо да се свържете с нас за съдействие. Всяко предоставено от нас решение трябва да се спазва и отклонения от него се допускат само след нашето изрично разрешение.
  • Вие се съгласявате, че всяко нарушение на всякакви такива правила и условия може да доведе до (а), анулиране на резервацията или на покупката си, (б) загуба на всякакви суми, платени за резервацията или покупката, (в) отказ на достъп до съответния продукт или туристическа услуга, и (г) правото ни да ви дебитираме сметката за всякакви разходи, които ние  трябва да покриваме в резултат на нарушението.
  • Вие декларирате и гарантирате, че (а) сте на подходящата възраст да използвате нашите услуги и уеб сайта и да създавате договорни правни задължения свързани с използването на сайта, (б), вие сте законно упълномощени да действате за или от името на всяко лице, включено в резервация и  че приемате тези Правила и Условия от тяхно име, и (в) предоставената от вас информация е вярна и точна.
  • Вие сте отговорни за информирането на такива други лица във връзка с всички правила и условия, приложими на тяхното пътуване. Вие разбирате, че сте финансово отговорни за всяко ползване на Услугата или нашия сайт от вас и тези, които използват вашето име или акаунт.
  • Вие сте отговорни за дейностите си в Сайта (финансово или по друг начин), включително за  всяко евентуално използване на потребителското си име и парола.

 

3. Относно Договора:

3.1. Вашето споразумение с нас

Ние предлагаме голямо разнообразие от туристически продукти и услуги от различни Доставчици на пътувания. Ние като агент за резервации / туристически услуги, действаме като посредник за продукти и услуги, които не са предоставени директно от нас. Ние сме съ-продавач на тези стоки и услуги. Когато правите резервация чрез нашия сайт, вие сключвате отделно споразумение с тези доставчици на туристически услуги за съответните продукти и услуги. Следователно, ние не сме страна по договорните отношения във връзка с продукти и услуги, които поръчвате чрез нашия сайт, освен ако изрично е посочено друго в настоящите Правила и Условия.

Ако имате въпроси или притеснения относно продукта трябва да бъдат адресирани до Доставчика на Пътувания. Ние не поемаме отговорност за продуктите и услугите за пътувания, предоставяни от Доставчика на Пътувания и не правим никакви декларации или гаранции (изрични или подразбиращи се) относно подходящия характер и качеството на продуктите и услугите за пътуване, описани на сайта.

 

3.2. Вашето споразумение с Доставчика на Пътувания

За всички продукти или услуги, резервирани чрез нашите уебсайтове, Правилата и Условията на Доставчика на Пътувания (включително правилата относно самолетните билети) ще се прилагат в допълнение към тези, посочени в настоящите Правила и Условия. Правилата и Условията на  Доставчика на пътувания могат да включват разпоредби, свързани с процедурите за плащане, вина, отговорност, анулации, промени на резервации и възстановяване (ако е налично) и всякакви други ограничения, така че се препоръчва да се прочетат внимателно тези условия. Вие носите отговорност за спазването на условията на всяка авиокомпания или друг  Доставчик на пътувания за чекиране, препотвърждаване на полети или други въпроси. Специфични маршрути могат да изискват двупосочен билет в зависимост от националността на пътника или ограниченията на политиката на авиокомпанията. Поради тази причина, моля свържете се с вашия Доставчик на пътувания  за пълни подробности относно конкретните срокове и условия.

 

4. Резервация

4.1. Цена

Цените са потвърдени в края на резервацията, когато щракнете върху "Купи сега", "Направи резервация" или подобен, в зависимост от закупения продукт.
 

4.2. Такса за услуги

Чрез използването на нашия сайт, за да поръчате продукти и / или услуги, вие ни упълномощавате да действаме като ваш представител по време на процеса на резервация на продуктите и / или услугите от избрания Доставчик на Пътувания и да извършваме плащането на тези продукти или услуги от името и сметката ви, съгласно заявката. Съответно, ние ще начисляваме такса за обслужване в зависимост от продукта, който вие резервирате. Всички такси, начислени ще бъдат показвани преди да потвърдите резервацията си.
 

4.3. Потвърждение на резервацията

След като приключите извършването на резервацията си, ще получите имейл за потвърждение с номер на резервация. Това е момента когато ще бъде създаден договора си за поръчаните продукти и услуги. Този имейл за потвърждение ще предостави всички детайли за вашата резервация. След това ние проверяваме дали вашата резервацията е надлежно регистрирана в резервационната система на авиокомпанията или на Доставчика на Пътувания и дали вашето плащане може да бъде правилно обработено.

За резервация на полет нашето задължение за издаване на билет ще бъде при условие на получаване от вас на плащането от наличните си средства.

Относно опциите "специални заявки" за всякакви продукти (напр. храна, съоръжения за хора с увреждания, детски седалки и т.н.), ние не гарантираме всички такива изисквания, но ще ги предадем към Доставчика на пътувания.  Ваша отговорност е да се уговорите с Доставчика на Пътувания дали могат да бъдат изпълнени тези специални изисквания.
 

4.4. Промени и отмяна

4.4.1. Промени и отмянаот вас

Възможността Ви да отмените или промените резервирани продукт или услуги за пътуване и начинът  по който да се направи това, ще зависят от специфичните правила на авиокомпанията за самолетните билети или други правила и условия на Доставчика на Пътувания.  Следователно, вероятно е да не бъде възможно да се отменят или променят поръчаните продукти или услуги, или може да има специфични изисквания, които ще трябва да изпълните.

Въпреки че информацията относно вашата способност да отмените или измените Вашата резервация са на разположение онлайн по време на процеса на резервиране и са изброени в имейла за потвърждение, вие имате отговорността да се запознаете със специфичните правила и условия на доставчика при отмяна и промени, тъй  като се счита, че сте ги прочели и приели по време на пускането на Вашата резервация.

Можете да изпратите молбата си за промяна и/или отмяна , тук. След това вие ще получите имейл в който ще бъдете помолени да потвърдите за да се обработи вашата заявка. Ако по някаква причина не сте получили съобщението, вие сте единственият отговорен за осъществяване на контакт с нас, за да се определи, че вашата заявка е получена и обработена. Вие не носите отговорност, ако по някакви технически причини, предаването на съобщението не е изпълнено.

Изменения в детайлите отнасящи се за имената не са разрешени от много авиокомпании и други Доставчици. Въпреки, че ние се стремим да направим промяната, ако е необходимо, моля, имайте предвид, че повечето авиокомпании и доставчици разглеждат промяната на името като отмяна на полет, за което биха се приложили стандартните условия и такси.

Ако направите промени в резервацията си (отмяна или изменение), в допълнение към правилата и условията на вашият доставчик (ци), нашите стандартни такси ще се прилагат, както може да се забелязва в потвърждението на резервацията. Тези такси покриват административните разходи, направени от нас и не включват никакви други такси, наложени пряко от Доставчика на пътувания.
 

4.4.1.1. Възстановяване

Ако отмените резервацията си, може да имате право на частично възстановяване. В допълнение към правилата и условията на вашия Доставчик (ци) за анулиране, нашите стандартни такси ще се прилагат, както може да се забелжи на вашата разписка или потвърждение на резервацията.

Възстановимата част от вашата покупна цена ( ако има такава) ще бъде възстановена непосредствено след получаване на средставата от Доставчика (ците). До степентта до която Доставчика ни възстановява сумата, ние ще направим това възстановяване. Не отговаряме за невъзстановяването от страна на Доставчика.  

Ако причината за анулирането се покрива от условията на вашата застрахователна полица за пътуване, можете да изисквате  възстановяване на таксите за анулиране чрез вашия застраховател.

Ако желаете да анулирате или да промените резервацията си, нашата такса за резервация, както и всяка отстъпка, предложена за цената на Вашия билет (включително всякакви специални отстъпки като ваучери и т.н.) по време на резервацията, няма да бъдат възстановени.

Ако имате резервация за някой от нашите продукти или услуги, включително полети, но не се явите на гишето за чекиране, или не се възползвате от съответния продукт или услуга ("непредставяне"), няма да имате право на възстановяване. При спазване на съответната политика на авиокомпания, все още можете да имате право на възстановяване на някой  такси за качване, които е възможно да са били заплатени  за полета (с изключение на нискотарифните полети).
 

4.4.1.2. Отмяна или промяна в резервацията на полета

Относно резервация на полет, моля, имайте предвид, че ако отмяната означава, че авиокомпанията начислява такса при отмяна или изменение, означава, че цената на резервацията ви се увеличиава и че ще трябва да плащате тези такси или допълнителни разходи, в допълнение към нашите такси, посочени във вашата разписка или потвърждение за резервацията.

Условията за отмяна и изменение при нискотарифните полети са приложими условия на авиокомпанията. Препоръчително е да се свържете директно с авиокомпанията да отмените или да правите промени в нискотарифните полети. Обикновено билетите за нискотарифни полети са невъзстановими. Ако решите да отмените вашия нискотарифен полет, нашата такса за обслужване и всякакви  други такси по промяната не се възстановяват. Ако причината за отмяната се покрива от условията на застрахователна полица, която сте закупили, можете да поискате обратно от застрахователите разходите за билети или невъзстановени приложими такси за отмяна.

Моля, имайте предвид, че полетите  трябва бъдат взети в реда, в който се появяват в потвърждението на резервацията или във вашия електронен билет. Ако имате намерение да отмените резервация за полет, моля свържете се с авиокомпанията възможно най-скоро, за да обсъдят възможностите. Ако не направите чекирането навреме за дадена потвърдена резервация, авиокомпанията може да ви регистрира като "непредставен", което би могло да доведе до допълнителни такси и / или анулиране на целия си маршрут на полета и / или анулиране на вашия билет.
Ако желаете да отмените резервацията си, защото не можете да изпълните изискванията относно паспорта, визата и други изисквания свързани с имиграцията, приложими за вашия маршрут, ще се прилагат правилата и условията на авиокомпанията и ние не поемаме отговорност за каквито и да било изплатени такси.

 

4.4.2. Промени и отмяна  –от Доставчик

Вашият договор с вашите доставчици може да им позволи да се отменят или изменят резервации. Ние ще се постараем да ви уведомим незабавно за всички съществени промени, веднага след като научим за тази промяна, ако има време преди заминаването, но ние не носим отговорност за каквито и да било промени или допълнителни, произтичащи от това разходи. При спазване на правилата и условията на Доставчика вие ще можете след това да изберете да приемете промяната на договореностите, да приемане предложение за алтернативни договорености по пътуването, ако Доставчикът прави едно такова предложение или да отмените резервираните си договорености  и да получавате всякакви приложими възстановими суми. Ние не гарантираме, че ще се прилага възстановяването на суми.

Нашата "Best Price Mix" предлага най-евтината комбинация от полети, следователно можете да получите различни номера на билети за различни авиокомпании за всеки маршрут на пътуването.
Моля, обърнете внимание, че за всеки отделен билет са приложими условията на конкретната авиолиния.
 

4.4.2.1. Промени в разписанията на полетите

Часовете на полета, посочено в потвърждението на резервацията може да се променят в периода между датата на резервацията и действителната дата на пътуване. В случай на изменение на часа на излитане, ако вие ни предоставите информация за контакт, ние ще се постараем да ви уведомим за всякакви такива промени. Въпреки това, вие имате отговорността да се консултирате с авиокомпанията дали полетът (или всеки полет до следващата ви дестинация), които сте потвърдили ще се извършват в съответствие с резервацията. Ние силно препоръчваме да се свържете с авиокомпанията най-малко 72 часа преди планираното заминаване на всеки полет за да направите това. Моля, имайте предвид, че за някои авиокомпании е задължително да потвърдите намерението си да пътувате. Ние нямаме контрол върху промените в разписанието на авиокомпаниите и не поемаме никаква отговорност за разходи, които могат да възникнат в резултат на тези промени.
 

4.4.3. Анулиране от нас

В случай на явна грешка (включително всяка грешка в регистрацията на данни, неправилно изчисление или техническа грешка), която води до показване на цена, която е показана явно по погрешка, ние си запазваме правото да анулираме резервацията ви, дори ако автоматично е била потвърдена от нас. Вие ще бъдете информирани за това възможно най-скоро, за да ви се позволи да направите резервация на правилната цена, ако желаете. Във всеки случай, няма да имате право да искате обезщетение от нас по причини свързани с отмяната или свързани с това разходи, ако има такива, които са направени поради сгрешена резервация, която е била отменена.

При определени обстоятелства и в допълнение спрямо информациите отнасящи се за  фактуриране и плащане, които предоставяте, ние можем да изискваме от вас да предоставите доказателство за самоличността си. Това може да бъде поискано по време на резервацията, при обработка на плащането или по всяко време след това. Ние си запазваме правото да ви анулираме резервацията, ако не се осигури това доказателство за самоличност, когато ви бъде поискано, без никаква отговорност.

Ние също така си запазваме правото да анулираме вашата резервация по всяко време от съображения за сигурност или с цел защита срещу измами. Това се дължи най-общо на нашите процеси по защита на безопасността и за откриване на измами, които докладват проблем свързан с представената разплащателна карта, подаденият имейл адрес, използван за резервация и т.н.. При такива обстоятелства можем да отменим резервацията ви без каквато и да е отговорност. На имейл адреса, който сте посочили по време на резервацията, ще ви бъде изпратен имейл, който.

 

5. Цени и плащания

5.1. Цени

Tripsta S.A., компанията, която управлява и оперира  сайта tripsta.bg е със седалище в Гърция. Следователно, всички цени са в евро.

В последния етап на процедурата по резервацията, и преди да купите, се посочва общата сума за плащане, която ще бъдат удържана в евро.

Сумата, удържана от вашата карта може да се различава от сумата, посочена като дължима на нашия сайт, тъй като това зависи от таксите и тарифите, които издателят на Вашата карта (и / или доставчик на картата) е приложил за изпълнение на сделката.
Ние няма да носим отговорност за каквито и да било такси, свързани с флуктуации в обменните курсове и комисиони, установени от вашата банка или някоя допълнителна такса за валутни сделки, която ви удържа издателя на вашата картата, ако еврото не е валутата, в която издателя на вашата кредитна карта ви фактурира.

 

5.2. Плащане

Плащането може да се извършва чрез начините за плащане изброени на нашия сайт. Не се приемат други начини на плащане, различни от посочените в сайта и не поемаме никаква отговорност за пари в брой или чекове, изпратени по пощата.

Моля, имайте предвид, че могат да възникнат допълнителни такси за плащания,които се извършват  с кредитни карти. Те ще бъдат показани преди завършването на резервацията при изчисляването на цената.

Когато правите резервация на нашия сайт, вие ще трябва да ни предоставите данни за вашата кредитна или дебитна  карта за да се покрие пълната стойност на резервацията. От нас е възможно да се  изисква да изпратим данните за вашата карта към съответния Доставчик на пътувания за извършване на резервацията. Можете да имате няколко такси за услугата по пътуването, които да възлизат на сумата посочена в резервацията.
Вие ни упълномощавате или упълномощавате трето лице да събира цялата сума за плащане от общата сума на покупката си. При плащане с кредитна карта, плащането за вашите полети може да се получава  директно от авиокомпанията.

Моля, имайте предвид, че може да се изисква да представите разплащателната карта по време на чекирането за да се осигури потвърждение на разрешена употреба на картата или за гарантиране на всякакви допълнителни такси.

Ако има някакви проблеми свързани с вашето плащане, ние ще се свържем с Вас в рамките на 48 часа (или 24 часа, ако се пътува в рамките на 48 часа).

Ние няма да носим отговорност за никакво последващо увеличение на цените в резултат на неизвършване на плащане. Всяко увеличение на цената трябва да бъде заплатено от клиента преди потвърждаване на резервацията.
Ние не сме задължени да издаваме никакви билети, потвърждения, ваучери или други документи за пътуване, преди завършване на процеса на плащане и преди да сме получили вашето плащане. Въпреки това, във всички случаи, клиентът отговаря  за изплащането на пълните суми за поръчаните услуги.  

Ако плащането се извършва с кредитна карта на трето лице , ние можем да изискваме писмено разрешително, предоставено от притежателя на картата. Ние или Доставчикът на Пътувания си запазваме правото да доставим електронни билети, потвърждения, електронни ваучери или други документи за пътуване само по адреса ви за фактуриране, където да плащате с кредитна карта или по електронната поща, когато това се изисква от издателя на кредитна карта. Всички използвани имейл адреси трябва да са валидни към момента на резервацията.

След приключване на потвърждението за плащането и резервацията, ще получите от tripsta всички необходими данъчни документи (разписка, фактура) по имейл на имейл адреса, който сте посочили по време на Вашата резервация.

В случай, че поискате издаване на фактура/касова бележка, моля, обърнете специално внимание при въвеждане на данните в съответните полета. За всяка заявка за промени в детайлите, неправомерно посочена от вас за вече издадена фактура, ще бъде начислена такса от 10 €..

6. Специални условия и информации за полетите

6.1. Цена

Някои такси, като например таксата за обслужване, не са включени в цената на билета и се добавят в процеса на резервация. Въпреки това, в различните етапи на процеса на резервиране е посочена разбивка на билетите, таксите, свръхтаксите и допълнителните такси и общата цена на билета. В последния етап преди валидиране на резервацията ще  бъде показан общ преглед с общата цена. Ако кликнете означава, че сте съгласни с цената и покупката. След това ще получите имейл за потвърждение на резервацията си, където е посочена цената.

 

6.2. Възстановявания

В някои случаи, когато не можете да летите, при спазване на правилата и условията на авиокомпанията, може да имате право да  претендирате да ви се възстановява част от сумата, която се начислява в момента на покупката. Повечето авиокомпании възстановяват таксите, хонорарите, тарифите и свръхтаксите (TOT), наложени на пътниците от летищата и държавните органи когато билетът не се използва, защото тези TOT са платими на летищата и държавните органи само ако пътникът действително пътува. Други TOT (напр. разходи за гориво или резервационни такси) не се възстановяват, освен ако билетът е закупен с гъвкава цена. Повечето авиокомпании изискват административна такса за възстановяване на TOT.

Ако желаете да направите иск за каквато и да е сума, която може да бъде възстановена, моля, направете го като ни изпратите писмено разрешение, тук. Чрез това ни упълномощавате да изпълним всички дейности, необходими за получаването на това възстановяване. Вие се съгласявате, че имате 12 месеца време от  датата на редовния полет да ни пишете и да изисквате от нас възстановяване, след което сте съгласни да се откажете от всякакво право да претендирате възстановяване на сумата.

Моля, имайте предвид, че ако билетите са издадени директно от авиокомпанията или ако плащането за полета е получено директно от авиокомпанията е възможно да бъдете инструктирани да направите молба за възстановяване директно към тази авиокомпания.

Моля, имайте предвид, че възстановяванията могат да се обработват само във формата на използваното плащане в момента на резервацията и че всички възстановявания подлежат на съответните политики на авиокомпанията и на нашата такса за услугата по възстановяването. С настоящето ни упълномощавате да приспаданем дължимата такса за услугата по възстановяване от  размера на възстаноявяването, платимо към вас.
В случай на възстановяване към вас, след удръжките посочени по-горе, съответните суми ще бъдат прехвърлени обратно от страната, която е получила първоначалното плащане към разплащателна карта използвана за извършване на първоначалната резервация.

Никоя приложима такса за обслужване няма да подлежи на възстановяване.
Клиентите трябва да имат предвид, че възстановяването на резервации за полети може да отнеме до шест месеца.

Възстановяванията ще ви бъдат заплатени след като сме получили средствата обратно от авиокомпанията. Ние не носим отговорност за неизпълнение на възстановяването от страна на авиокомпанията.
 

6.3. Електронни билети

Всички билети, които се продават на нашия сайт са електронни билети, което певдставлява начин да се резервират полети, които изразходва по-малко хартия. Незабавно след като сте направили резервацията си се съхранява по електронен начин в системата за резервации на авиокомпанията. Ние ще Ви изпратим имейл с потвърждение на резервацията като следва да получите отделен електронен билет.

Важно е клиента да получи както потвърждение на резервацията, така  и електронен билет, последващо, за всяка резервация. Тъй като може да се наложи да представите пред авиокомпанията номер на резервацията и / или имейл за потвърждение  като доказателство за резервацията , ние ви препоръчваме да носите както потвърждението на резервацията, така и електронния билет. Няма да се търси отговорност от нас за неспазване на тези правила и регламенти и ние ви препоръчваме настоятелно да проверите тези подробности със съответната авиокомпания преди да пътувате.

Трябва да представите вашият електроннен билет при чекиране на вашия полет. Ако не сте получили електронния билета в рамките на 48 часа, трябва да се свържете с нас по електронната поща.
Ние разчитаме на това, че информацията, която ни предоставяте е точна и следователно не може да се ни се търси отговорност ако вашият електронен билет не пристигне при вас поради неправилен имейл адрес или вашите настройки за junk имейли. Вие трябва да ни уведомите незабавно, ако промените вашия имейл адрес или телефония номер за контакт.

В допълнение, моля, проверете дали името във вашия паспорт съвпада с името от вашия билет и / или потвърждението на резервацията. Ваша отговорност е да се провери дали пълната точна информация е записана в резервацията, включително, но без да се ограничава до, правилните имена на пътниците, полетите, данните и маршрута на пътуването. Ако някоя от тях е неправилна, вие  имате отговорността да ни уведомите незабавно. Ние ще предоставим цялата възможна помощ за отстраняване на всякакви грешки, но въпреки това могат да възникнат разходи както за нас така и за авиокомпанията, които вие трябва да заплатите. 

Информираме ви, че авиокомпаниите имат свои собствени правила и разпоредби отнасящи се за издаване на електронни билети. Ние не поемаме отговорност за неспазване на тези правила и регламенти и силно ви препоръчваме да проверите тези детайли с вашата авиокомпания, преди отпътуване.

В изключителни случаи, дължащи се на ограниченията за издаване на билети извън нашия контрол, има възможност ние да не можем да предадем към авиокомпанията информация за потвърдените резервации за да й дадем възможност да направи резервацията. Ако това се случи, ние ще се опитаме да ви уведоми в рамките на 48 часа след потвърждението и да организиране възстановяване или да намерим друга алтернатива. Ако изберете алтернатива, която е по-скъпа от първоначалната резервация, вие отговаряте за залащането на разликата.

 

6.4. Полети с нискотарифни авиокомпании

Когато нискотарифните авиокомпании са включени в търсенето ви за полети, ние ще търсим в базата данни на нискотарифните авиокомпании и след това, ако решите да купите, ние ще обработим резервацията от Ваше име. Вашият договор ще бъде със съответната нискотарифна авиокомпания а вие ще спзвате техните правила и условия.

Моля, имайте предвид, че можете да получите потвърждението по електронната поща и електроннен билет директно от нискотарифната авиокомпания в отделни имейли.

Нискотарифните авиокомпании също могат да налагат допълнителни такси за регистриран багаж, чекиране на летището, предпочитани места, забавления на борда (ако е налично), храни, напитки, закуски и др. Всички такси за тези допълнителни услуги не са включени в цената на вашия билет за полета, освен ако не е указано друго. Пълни подробности за тези такси може не винаги да са на разположение по време на резервацията. Поради тази причина, трябва да се провери размера на допускания багаж и т.н., като посетите сайта на авиокомпанията. Ние не носим отговорност за каквито и да било поети допълнителни разходи и ви препоръчваме да се свържете със съответната авиокомпания за добавяне на всякакви допълнителни услуги и за проверяване на таксите.

 

6.5. Багаж

Допустимото количество багаж и политиките варират в зависимост от авиокомпанията. Поради тази причина трябва да се провери каква е политиката по отношение на багажа директно с авиокомпания с която летите.  За да разберете дали вашия резервиран полет включва багаж, проверете информациите отнасящи се за багажа в имейла, който сте получили след резервацията.

Също така ви молим да имате предвид следното:

i) Авиокомпаниите като Easyjet, Ryan Air, Wizz Air се считат за нискотарифни авиокомпании и регистрирания багаж не е включен в резервацията за полета. Ние препоръчваме добавянето на багаж онлайн, преди да отпътувате, тъй като някои авиокомпании налагат допълнителни такси за добавяне на багаж на летището. Ще ви е необходим референтния номер на резервацията на авиокомпанията и имейл адреса, използван за извършване на резервацията. За някои авиокомпании като Easyjet, Ryan Air, Wizz Air също така ще трябва информация за акаунта, който са ви били изпратени в отделен имейл заедно с потвърждението на резервацията. Съветваме ви да намерите авиокомпанията с която летите и да използвате линка "Управление на вашата резервация", за да добавите багаж към вашата резервация.

ii) Някои Транспортни Компании с пълно обслужване (като Air France и KLM, между другото) предлагат по-евтини билети, които не включват багаж. След като сте избрали своя полет, проверете данните за полета, за да разберете дали багажът ви е включен в билета. Ако багажът не е включен, ще трябва да го добавите. След приключване на резервацията, в повечето случаи тази услуга е достъпна чрез интернет страницата на авиокомпанията. Цената за добавяне на багаж е обикновено по-висока на летището, така че ние препоръчваме добавянето му преди чекирането.  

 

6.6. Непридружени непълнолетни

Непридружени непълнолетни лица са децата над 5 и до 12 годишна възраст, които пътуват сами (възрастта зависи от политиката на авиокомпанията, така че, моля свържете се с авиокомпанията).

Много авиокомпании предлагат (или изискват) услуга надзор за непълнолетни от момента на качване до крайното местоназначение. Тази услуга се нарича услуга за непридружени непълнолетни. Предвидената услуга за непълнолетни трябва първо да бъде одобрена от авиокомпанията. Въпреки това, политиките на авиокомпаниите по отношение на непридружените непълнолетни лица са различни. Например, в зависимост от авиокомпанията, услугата  за непридружени непълнолетни е най-често задължителна за деца на възраст между 5-14 години, но по избор за тийнейджъри (15-17 години). Моля, не забравяйте да проверите в авиокомпаниите политиките, таксите и специфичните услуги  които те изискват.

По-малките деца (обикновено на възраст под 5 години) често не са допустими за услугата непридружени непълнолетни и трябва да бъдат придружени в същия полет и в едно и също отделение от по-възрастен пътник. Въпреки това, пътниците на възраст между 12 и 17 години, въпреки че по отношение на билетите се считат за възрастни, не са допустими за да придружават Непридружени непълнолетни в отсъствието на пътник, който е на 18 години или повече.

Обикновено има такса за обслужване за непридружени непълнолетни.
При непълнолетно лице без придружител авиокомпанията обикновено ще иска да знае кой ще остави непълнолетното лице на летището при заминаване и кой ще го посрещне при пристигане. Често се изисква доказателство за самоличността  на пълнолетния, който поема непълнолетния. Пропунскането на тази идентификация може да предизвика неприятни забавяния или прекъсвания, така че се уверете, че познавате очакванията на авиокомпанията.

 

Също така, моля, имайте предвид, че непълнолетните лица от някои националности, които пътуват в чужбина без придружител или с някой, различен от техния родител или законен настойник (както е посочено в паспорта си) са обект на специални изисквания, напр. те са длъжни да носят със себе си писмото за разрешение на пътуването, подписано от законния настойник или родителя с законно попечителство с разрешение за пътуване.

Резервациите за непридружени непълнолетни лица са достъпни само по телефона.
Отново, моля, свържете се с авиокомпанията преди закупуване на билетите и се информирайте относно непридружените непълнолетни.
 

7. Изисквания относно паспорта, визата и здравето

Ваша е отговорността да гарантирате, че спазвате всички изисквания за паспорт, виза и други имиграционни изисквания, приложими за вашия маршрут. За тази цел, трябва да потвърдите с компетентните посолства и/или консулства преди пътуването, независимо дали дестинацията(ите), които ще посетите, изискват виза. Важно е да запомните да включите всички транзитни точки в пътуването си, тъй като те също така могат да изискват от вас да имате виза.

Ние не поемаме никаква отговорност в случай, че не ви е позволено да пътувате поради вашето неспазване на подобни изисквания и ние също така не носим отговорност за случаи, когато сме предоставили някаква помощ или съвет.

Трябва да се отбележи, че изискванията за получаване на визи, транзитни визи и входни формалности са различни за всяка държава и подлежат на промени без предизвестие. За всяка необходима информация, трябва да се свържете на компетентните посолства или консулства на всички страни, включени в маршрута ви, и/или дори авиокомпанията, а не само посолството и консулството на страната на вашата дестинация, тъй като страните, които са междинни кацания на вашия полет до крайната дестинация (независимо от това дали става дума за полет с междинно кацане без смяна на самолета или отговор на полет) обикновено изискват транзитна виза или виза за многократно влизане.

Ние ви съветваме, че паспортът Ви трябва да е валиден за най-малко шест месеца след датата на планираното Ви връщане, за да избегнете проблеми с идентификацията или каквито и да е други проблеми по време на вашето пътуване. Моля, също имайте предвид, че има държави, които изискват паспортите на пътниците да изтичат най-малко 3-12 месеца от момента на пристигане.

 

8. Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите нас и нашите свързани лица и всеки от нашите Доставчици и които и да  било от неговите служители, директори и агенти на засегнатите страни от и срещу всякакви искове, изисквания, загуби, щети или други разходи (включително разумни правни и счетоводни хонорари), причинени от вас или трети лица в резултат на (а) всяко нарушение от Ваша страна на този Договор, (б) всяко нарушение от ваша страна на всякакв закон или на правата на което и да било трето лице, или (в) използването от вас на нашия сайт.

 

9. Авторско право, търговска марка, софтуерни продукти на този сайт

Цялото съдържание на нашия сайт, като текст , графики , лога , икони на бутоните , изображения , аудио клипове и софтуер ( " Съдържание") са наша собственост или на нашите доставчици на съдържание и е защитено от международните закони свързани с  авторското право и други закони за интелектуална собственост. Правата върху интелектуалната собственост, които съществуват в компилацията (което означава, представянето , подбора, събирането , обработката и сглобяването ) на цялото Съдържание на нашия сайт е изключителна собственост на компанията, която управлява и оперира този сайт и са защитени от международните закони за авторско право и други закони за интелектуална собственост. Всички софтуерни продукти предоставени на разположение на нашия сайт или на вашето мобилно приложение представляват защитена от авторското право дейност, наша или на нашите софтуерни доставчици и са защитени от международните закони за авторско право и други закони за интелектуална собственост. Всяко използване на съдържанието и / или другите софтуерни продукти , по начин различен отколкото в съответствие с настоящото Споразумение, включително възпроизвеждането , изменението, разпространението , предаването, преиздаването , излагането или експозицията, освен ако това не е изрично разрешено , на Съдържанието на този сайт е строго забранено.

Някои софтуерни продукти и съдържание, налични на нашия сайт са собственост или лицензирани от нас или нашите доставчици и тяхното използване от вас може да подлежи на допълнителни изисквания.

 

10. Връзки към трети сайтове

Нашият сайт може да съдържа връзки към  трети уебсайтове, които ние предлагаме единствено за ваше удобство. Трябва да се вземат предпазни мерки, които да гарантират, че всеки достъп до тези връзки не съдържат вируси, червеи, троянски коне или други деструктивни механизми. Съществуването на тези връзки не означава, че ние одобряваме тези сайтове или всякакво включено съдържание. Ние не носим отговорност за тези сайтове, за съдържанието или всякакви практики за конфиденциалност на  данни на тези сайтове.

 

11. Гаранции, отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

Информацията, софтуерните продукти, продуктите и услугите предоставяни от нас или нашите доставчици или публикувани на нашия сайт може да включват неточности или грешки, включително грешки в цените. Ние и нашите свързани лица не гарантираме точността и отхвърляме всякаква отговорност за каквито и да било грешки или други неточности свързани с информацията, която се появява на нашия сайт (включително, но без да се ограничаваме до цени, снимки, общи описания на продукти и др.) Изрично си запазваме правото да коригираме всички грешки, по отношение на цените на нашия уеб сайт и / или отнасящи се за резервации в очакване, направени при неправилна цена. В този случай, ако има такива, ние ще ви предоставим възможност да ви запазваме резервацията в очакване при правилната цена или ще отменим резервацията ви без неустойка.

Всички оценки за доставчици са предназначени само като общи насоки и не гарантират точността на рейтингите . Ние не даваме гаранции за наличието на специфичните продукти и услуги. Не даваме декларации относно пригодността на информацията , софтуерните продукти , продуктите и услугите, които са предоставени от нас или са налични на нашия уебсайт за никакви цели. Включването или предлагането на всякакви продукти или услуги от нас не представлява одобрение или наша препоръка за този продукт или услуга . Всички тези  информации , софтуерни продукти, продукти и услуги се предоставят "както са" без никаква гаранция . Отричаме всички гаранции , че нашият сайт, сървърите си или всички имейли, изпратени от нас или нашите доставчици не съдържат вируси или други вредни компоненти. Ние отричаме всякакви гаранции и условия по отношение на тези информации , софтуерните продукти , продуктите и услугите, включително всички подразбиращи се гаранции и условията за продаваемост , пригодност за определена цел , заглавие и липса на нарушение .

Транспортните фирми и другите доставчици, предоставящи услуги по пътуване или други услуги в този сайт са независими преприемачи, а не наши агенти или служители. Ние не носим отговорност за действията, грешките, пропуските, декларациите, гаранциите, нарушенията или небрежността на тези доставчици или за телесни повреди, смърт, материални щети или други вреди или разходи, произтичащи от тях. Агенцията не носи отговорност и няма да извърши възстановяване в случай на закъснения, отмяна, дублиране на резервация, стачка, непреодолима сила или други причини извън нашия контрол, и не носим отговорност за допълнителни  разходи, пропуски, закъснения, премаршрутиране или действия на правителства или власти.

Ние няма при никакви обстоятелства да носим отговорност за каквито и да били преки, косвени, наказателни, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от или свързани по някакъв начин с достъпа Ви, показването или използването на този сайт или на нашите услуги или забавяне или невъзможност за достъп до показване или използване на нашия уебсайт било на базата на теория за небрежност, договор, закононарушение, безвиновна отговорност или по друг начин и дори ако сме били предупредени за възможността от такива щети.

Ако въпреки ограниченията по-горе се оказва, че ние сме отговорни за загуба или щети, произтичащи от или свързани по някакъв начин с някоя от по-горните събития, тогава нашата отговорност в никакъв случай няма да надвишава, общо,  най-голяамата  част от (а) таксите за обслужаване, които сте ни платили във връзка със сделката (ите) на този Сайт, или (б) сто долара (100,00 USD) или равностойността в местна валута.

Ограничението на отговорността отразява разпределението на риска между страните. Ограниченията, посочени в този раздел, са валидни и се прилагат, дори и ако се установи, че нито едно ограничено средство за защита, определено в тези условия не е достигнало своята основна цел.
 

12. Приложимо законодателство

Този сайт се управлява от гръцки субект и този Договор е подчинен на гръцкото законодателство. Вие се подлагате на изключителната материална и териториална юрисдикция на съдебните инстанции от Атина, Гърция, за всички спорове, произтичащи от или свързани с използването на този сайт.

 

13. Кореспонденция

Цялата кореспонденция във връзка с обслужване на клиенти или на Вашата резервация трябва да бъде изпратена на Tripsta S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Athens, Гърция. В противен случай, моля, свържете се с нас.
 

14. Други правила и условия

14.1 Цялото Споразумение и клаузата за прекратяване

Настоящите правила и условия включват цялото споразумение между страните във връзка с предмета му.
Ако в някой момент някоя част от тези Правила и Условия (включително всяко едно или повече от условията на настоящите Правила и Условия или вяка една под-клауза или параграф или всяка част от една или от повече от тези клаузи) е обявена за или  става недействителна или неизпълняема по някаква причина, съгласно съответното приложимо право, тя се счита за пропусната от тези Правила и Условия и валидността и / или изпълнимостта на останалите разпоредби на тези Правила и условия, не могат да бъдат засегнати или ощетени по никакъв начин в резултат на този пропуск.
 

14.2 Изменения на Общите Правила и Условия

Ние си запазваме правото да променяме или актуализираме настоящите Правила и Условия периодично, без писмено предизвестие към вас. Текущата версия на T & C ще бъде показана на Сайта от датата на влизане в сила на измененията. Ако продължите да използвате Сайта след всички промени в тези правила и условия ще се счита за вашето приемане на тези промени.

 

Версия: 02/05/2017